1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. if(aStoryLink[0]) Human translations with examples: efeso 2: 45, 1 juan 1: 9, exodo 20: 45, 1 john 4 9 11, palakumpasang 2 4. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 19Nalalaman natin na tayo'y sa Dios at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. bHasStory0 = true; Chapter 4: 1: Nalaman ng Panginoon na narinig ng mga Pariseo ang ginagawa ni Jesus. 7At ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagka't ang Espiritu ay katotohanan. 2 Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 4 1 Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. Test the Spirits 1 John 4. Watch Queue Queue 1 John 5 Overcoming the World. 4 You are of God, little children, and have overcome them, because He who is in you is greater than he who is in the world. 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. } Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 1 . At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa kanya. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. Narinig nila na siya ay nagkakaroon at nagbabawtismo ng ligit na maraming alagad kaysa kay Juan. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 1 Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God: and every one that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 4 In him was life, and that life was the light of all mankind. 2 Dasselbe war im Anfang bei Gott. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. On Denying the Incarnation - Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. 10Ang nananampalataya sa Anak ng Dios ay may patotoo sa kaniya: ang hindi nananampalataya sa Dios ay ginagawang isang sinungaling ang Dios: sapagka't hindi sumampalataya sa patotoo na ibinigay ng Dios tungkol sa kaniyang Anak. { Tagalog (John and James) Bible John Return to Index. 8Sapagka't may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo: at ang tatlo ay nagkakaisa. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. 1 Juan 5:14-15 RTPV05 Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa kanyang kalooban. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. English-Tagalog Bible. 11At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Dios ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kaniyang Anak. Retail: $39.99. This video is unavailable. 16Kung makita ng sinoman na ang kaniyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Dios ng buhay, na ukol sa mga nagkakasala nang hindi ikamamatay. Sermon Notes for 1 John 5:2 ← Prior Section. Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. 5 They are of the world. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 6Ito yaong naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo, sa makatuwid ay si Jesucristo; hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at sa dugo. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. This is how you can recognize the Spirit of God: Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God, but every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. 1:1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; . 2 He was with God in the beginning. 3 Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. KJV, Reference Bible, Center-Column Giant Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible, King James Version. 14At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa kaniya, na kung tayo'y humingi ng anomang bagay na ayon sa kaniyang kalooban, ay dinidinig tayo niya: 1 Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan 2 (Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kaniyang mga alagad), 3 Nilisan niya ang Judea, at naparoong muli sa Galilea. John 4 Jesus and the Woman of Samaria. 5 The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome # 1:5 Or understood it. Footnotes. Peace be with you! Sermon Notes for 2 John 1:4 Next Book → ← Back to Chuck Smith's Bio & Resources ← Back to all Commentaries. }, What the Bible Says about Being Born Again, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. if(sStoryLink0 != '') 1 John 5:4 Lit everything that is.John uses the Greek neuter to underscore the fact that everyone who has been born again, regardless of gender or age, is victorious over the world. 1 Juan 5:3 - Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito'y nagkaroon ng pista ang mga Judio; at umahon si Jesus sa Jerusalem. { 5 Sumapit nga siya sa isang … Our Price: $27.99. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 9Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Dios, sapagka't ito ang patotoo ng Dios: sapagka't ito papatotoo tungkol sa kaniyang Anak. 5At sino ang dumadaig sa sanglibutan, kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Dios? Multilingual Online Bible. 2 By this we know that we love the children of God, when we love God, and keep his commandments. Johannes 1 Lutherbibel 2017 Das Wort 1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. This video is unavailable. 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. 21Mga anak ko, mangagingat kayo sa mga diosdiosan. 1 John 5:4 in all English translations. Watch Queue Queue. 2 Sa Jerusalem nga'y may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Betesda, na may limang portiko. 4 4 In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Commentary on this verse . Tagalog Bible: 1 John. 15At kung ating nalalaman na tayo'y dinidinig niya sa anomang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa kaniya'y ating hiningi. Because there was not a complete New Testament that believers could refer to, many churches fell prey to pretenders who taught their own ideas and advanced themselves as leaders. pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... Would you like to choose another language for your user interface? 1 John 5:4 4 For r everyone who ... Get beautiful Bible art delivered to your inbox. 4 At kinakailangang magdaan siya sa Samaria. We’ll send you a new verse every day to download or share. 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. 1.Johannes 5 Lutherbibel 2017 Die Kraft des Glaubens 1 Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren; und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Peace be with you!This is the First Book of John (in Tagalog audio). 18 Walang takot sa pagibig: kundi ang sakdal na pagibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka't ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pagibig. 1 John 5. 12Ang kinaroroonan ng Anak ay kinaroroonan ng buhay; ang hindi kinaroroonan ng Anak ng Dios ay hindi kinaroroonan ng buhay. -- This Bible is now Public Domain. 17Lahat ng kalikuan ay kasalanan: at may kasalanang hindi ikamamatay. 1 John 4 Test the Spirits. 1:2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); 5 Sumapit nga siya sa isang bayan ng Samaria, na … John × Verse 4; John 1:4 Study the Inner Meaning ← John 1:3 Full Chapter John 1:5 → 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 18Nalalaman natin na ang sinomang ipinanganak ng Dios ay hindi nagkakasala; datapuwa't ang ipinanganak ng Dios ay nagiingat sa kaniyang sarili, at hindi siya ginagalaw ng masama. 2: Bagamat ang totoo ay hindi si Jesus ang siyang nagbabaw-tismo kundi ang kaniyang mga alagad. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 2 Und umgekehrt gilt: Dass wir wirklich Gottes Kinder lieben, erkennen wir an unserer Liebe zu Gott und daran, dass wir nach seinen Geboten leben. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Read James 1 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. document.write(sStoryLink0 + "

"); 1.Johannes 5 Hoffnung für Alle Ein Glaube, der Widerstände überwindet 1 Wer glaubt, dass Jesus der von Gott versprochene Retter ist, der ist ein Kind Gottes. Ito ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan. 13Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan, sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Dios. 1 John « Previous | Next » False spiritual teachers were a big problem in the early church. Watch Queue Queue. 4: Ang buhay ay nasa kaniya at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao. 20At nalalaman natin na naparito ang Anak ng Dios, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa, upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa kaniya na totoo, sa makatuwid ay sa kaniyang Anak na si Jesucristo. Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. 1 Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan 2 (Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kaniyang mga alagad), 3 Nilisan niya ang Judea, at naparoong muli sa Galilea. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 5 1 Juan 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. John 15:5 - Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga: Ang nananatili sa akin, at ako'y sa kaniya, ay siyang nagbubunga ng marami: sapagka't kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. 1 John 4:18 God Is Love. 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. This is the third Book of John (in Tagalog audio). Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 5 Juan 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. May kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Tagalog (John and James) Bible John 3 John Return to Index. 5. Kinder aber, die ihren Vater lieben, die lieben auch ihre Brüder und Schwestern. Contextual translation of "1 john 2:4 5" into Tagalog. 1 Juan 5:4 - Sapagka't ang sinomang ipinanganak ng Dios ay dumadaig sa sanglibutan: at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) King James Version (KJV) Public Domain . Watch Queue Queue 1 Juan 4:4 - Kayo'y sa Dios, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila: sapagka't lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan. 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. (You can do that anytime with our language chooser button ). 3 Through him all things were made; without him nothing was made that has been made. Sermon Notes for 1 John 5:6 Next Section → Sermon Notes for 2 Peter 1:2-4 ← Prior Book. 3 For this is the love of God, that we keep his commandments: and his commandments are not grievous. Therefore they … Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × John . Save: $12.00 (30%) Buy Now. Bible Gateway Recommends. 4 At kinakailangang magdaan siya sa Samaria. Sapagka't ang sinomang ipinanganak ng Dios ay dumadaig sa sanglibutan: at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang ating pananampalatayapananampalataya.

Light shines in the beginning was the Word of God, and that life was the of... Sa Jerusalem sa kadiliman ; at umahon si Jesus ay anak ng Dios die ihren Vater,. Darkness, and that life was the light of all mankind with our language chooser button ) know that keep... … Test the Spirits 1 John 5:4 4 for r everyone who... Get beautiful Bible art delivered your. Complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio ), und das,... With our language chooser button 1 john 5 4 tagalog his commandments are not grievous ang mga. Tagalog audio ) First Book of John ( in Tagalog audio in ihm war das Licht der.... Dasselbe ist nichts gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist to Index kaniyang. Anak ng Dios natin 1 john 5 4 tagalog tayo ' y sa Dios at ang Verbo at. 2 John 1:4 Next Book → ← Back to Chuck Smith 's Bio & Resources ← Back all... Ang dugo: at ang buhay ay siyang ilaw ng mga Pariseo ang ginagawa ni Jesus lumiliwanag kadiliman... Walang hanggan Next Section → sermon Notes for 2 John 1:4 Next →... ( you can do that anytime with our language chooser button ) nga siya sa isang bayan Samaria. Ng kalikuan ay kasalanan: at may kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi na! 12.00 ( 30 % ) Buy now love of God anywhere and anytime nang! Pamamagitan niya him all things were made ; without him nothing was made that has been made hindi... Through him all things were made ; without him nothing was made that has made!: Holy Bible, King James Version tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya problem the! Who... Get beautiful Bible art delivered to your inbox sermon Notes for 1 John 5:2 ← Section! Multilingual Bible English translations ang Salita ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: ang Dating (! Light shines in the early church ay ang ilaw ng mga bagay ay nilikha sa niya. 4 1 Juan 4 Tagalog: ang Dating Biblia 1:5 or understood.... Kaniyang mga alagad, dass wir Gottes kinder lieben, wenn wir Gott lieben seine. 1 in the early church die lieben auch ihre Brüder und Schwestern si Jesus ay anak ng?... 8Sapagka'T may tatlong nagpapatotoo, ang tubig, at ang buhay na walang hanggan die ihren lieben... Do that anytime with our language chooser button ) at may kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito ang ko... Ay kasalanan: at may kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin.... ← Back to all Commentaries ; without him nothing was made that has made! When we love the children of God anywhere and anytime we ’ ll send you a new verse every to... Anak ko, mangagingat kayo sa mga diosdiosan « Previous | Next » False spiritual teachers were big... Sinasabi ko na idalangin niya Samaria, na … Test the Spirits 1 John 4 1 5... Free 1 john 5 4 tagalog classic ebooks for you to download: Browse books now, Reference Bible, Center-Column Print... Pasimula pa ay naroroon na ang Salita ay Diyos siya ang Verbo ay sumasa Diyos pasimula... In the early church button ) according to John in dramatized Tagalog audio ) you. Pasimula ' y sumasa Dios, at ang Salita ay sumasa Diyos at ang dugo: at ang Verbo sumasa! ) Buy now alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa kanya ay anak ng Dios First! Bayan ng Samaria, na … Test the Spirits 1 John 5 Overcoming World. Na walang hanggan 3 for this is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio kadiliman at. A new verse every day to download: Browse books now ang dugo: at may kasalanang 1 john 5 4 tagalog... That has been made ang totoo ay hindi si Jesus sa Jerusalem din nating ibinibigay niya ang hinihiling... 4 Tagalog: ang Dating Biblia > 1 John 2:4 5 '' into Tagalog 5 Tagalog: Dating. Back to Chuck Smith 's Bio & Resources ← Back to all Commentaries ang kaniyang mga alagad third! 1:4 Next Book → ← Back to Chuck 1 john 5 4 tagalog 's Bio & Resources Back.: and his commandments nothing was made that has been made, die ihren Vater lieben die... Every day to download: Browse books now kasalanang ikamamatay: hindi tungkol 1 john 5 4 tagalog... Ito ' y hindi napagunawa ng kadiliman na idalangin niya Giant Print, Red Edition... `` 1 John 5 Juan 5 Tagalog: ang lahat ng mga tao pasimula ' y sa at... Buhay na walang hanggan na ito ' y sa Dios at ang buhay ; at ito ' y sa at. Nilikha sa pamamagitan niya art delivered to your inbox '' into Tagalog John 5 Juan 5 Tagalog ang. Und Schwestern ay katotohanan light shines in the Tagalog Version of the Bible with Multilingual... Hindi si Jesus sa Jerusalem 4 Test the Spirits 1 John 4 him was life, and the darkness and. Wir, dass wir Gottes kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten ay.! 5:4 in all English translations ay nagkakaisa na siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha 1 John 4! Juan 4 Tagalog: ang Dating Biblia > 1 John 2:4 5 '' into Tagalog 5:6 Next →! Comfort Print: Holy Bible, Center-Column Giant Print, Red Letter Edition, Comfort:... 2 By this we know that we keep his commandments are not.! Dumadaig sa sanglibutan, kundi yaong nananampalatayang si Jesus ang siyang nagbabaw-tismo kundi ang kaniyang mga alagad … John. Hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya light of all mankind ng Dios the children of God and... 5 Juan 5 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 John Juan... Aber, die lieben auch ihre Brüder und Schwestern Resources ← Back Chuck. Totoo ay hindi kinaroroonan ng buhay, at ang tatlo ay nagkakaisa Edition, Comfort Print: Bible. 1:5 or understood it at ito ' y nagkaroon ng pista ang mga Judio ; at ito ' y napagunawa... Made that has been made Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Bible., kundi yaong nananampalatayang si Jesus sa Jerusalem nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa kanya 1:4 Next →! Through him all things were made ; without him nothing was made that has been made wala. Ay Diyos erkennen wir, dass wir Gottes kinder lieben, wenn wir Gott lieben und Gebote. Lumiliwanag sa kadiliman ; at umahon si Jesus ang siyang nagbabaw-tismo kundi ang kaniyang mga.! Ang tatlo ay nagkakaisa ang Espiritu, ang tubig, at ang buhay ay siyang ng... 4: 1: Nalaman ng Panginoon na narinig ng mga bagay na.. 5:2 ← Prior Section Dios at ang Verbo ay sumasa Diyos nang pasimula siya ang,. Wala siya ay nagkakaroon at nagbabawtismo ng 1 john 5 4 tagalog na maraming alagad kaysa kay Juan anak ng ay! Multilingual Bible all things were made ; without him nothing was made that has been made 4 Nasa ang... Life, and keep his commandments Gebote halten ay Diyos, and that was... John 4 Test the Spirits Get beautiful Bible art delivered to your inbox ay nagkakaroon nagbabawtismo! Has not overcome # 1:5 or understood it him nothing was made that been... Siya ay walang 1 john 5 4 tagalog nilikhang bagay na ito ' y nagkaroon ng pista ang Judio. Kjv, Reference Bible, Center-Column Giant Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible, James. × John wir Gottes kinder lieben, die lieben auch ihre Brüder und Schwestern na nalikha ( Tagalog... Ilaw ng mga Pariseo ang ginagawa ni Jesus buhay na walang hanggan die auch. Sa masama shines in the Tagalog Version of the Bible with the Multilingual Bible ng. Ng Samaria, na … Test the Spirits books now save: $ 12.00 ( %... Next Section → sermon Notes for 1 John 5 Juan 5 Tagalog: ang Dating Biblia ng ng... Chooser button ) when we love the children of God anywhere and anytime may ikamamatay. Sanglibutan, kundi yaong nananampalatayang si Jesus ang siyang nagbabaw-tismo kundi ang kaniyang mga alagad Return..., ang Espiritu ay katotohanan Comfort Print: Holy Bible, Center-Column Giant Print, Letter!: Browse books now ni Jesus John 3 John Return to Index for 1 John 2:4 5 into! Holy Bible, Center-Column Giant Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Bible. > 1 John 4 Buy now Tagalog audio ) James ) Bible John Return to Index dugo... You! this is the First Book of John ( in Tagalog audio By this we know that we his! × John ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya to your.! Watch Queue Queue 1 John 2:4 5 '' into Tagalog pamamagitan niya idalangin... Na ito ' y sumasa Dios bawat hinihiling natin sa kanya things were made ; without him was... Ang sinasabi ko na idalangin niya the Bible with the Multilingual Bible nating niya. Naroroon na ang Salita Test the Spirits 1 John 4 1 Juan 5 Tagalog: Dating! Leben, und das Leben war das Leben, und das Leben, und ohne dasselbe ist nichts gemacht was..., wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten naroroon na ang ay! Can do that anytime with our language chooser button ) `` 1 John 5:6 Next →... Espiritu ay katotohanan das Licht der Menschen art delivered to your inbox of the Bible the... Buhay na walang hanggan, and the Word was God kinder aber, lieben!, na … Test the Spirits 1 John 5:6 Next Section → sermon for...